Gosia

Kobieta spełniona? raczej spełniająca swoje marzenia. Założycielka niniejszego serwisu. Lubię być szczęśliwa, więc smakuję życia co dnia...

Yes, Chef!

Opublikowany 2015/09/13

Trochę się boję, gdy postać pierwszoplanowa jest grana przez reżysera i scenarzystę. A taką właśnie sytuację mamy w „Szefie”.

I am always  a little afraid, when the main character is played by the director and screenwriter. And just such a situation we are in "Chef".

Ero un po 'paura, quando un personaggio in un leader è svolto dal regista e sceneggiatore. E proprio questa situazione ci troviamo, "Chef".

John Favreau wciela się w postać Carla Caspera szefa kuchni, którego praca jest jednocześnie jego hobby.  Możemy obserwować, jak ro wybitny rzemieślnik jest ograniczany w swej kulinarnej twórczości przez konserwatywnego właściciela restauracji. Radość i pasja życiowa głównego bohatera zamienia się w pasmo udręk, zwłaszcza gdy do gry wmieszał się słynny recenzent kulinarny.

W życiu bohatera wszystko zaczyna przybierać kiepski obrót, zwłaszcza praca a raczej jej brak oraz nie najlepsze relacje z synek, nie mówiąc już o rozwodzie.

Lecz dzięki pomocy przyjaciół, byłej żony i syna życie Caspera znów zaczyna nabierać smaku.

Jak w każdym filmie o modnym obecnie temacie kulinarnym mamy tu wiele jedzenia i gotowania.

Miłe dla ucha rytmy kubańskie przeplatają się przez cały film.

Yes, Chef to przyjemna wakacyjna komedia, która dotyczy wszechobecnej obecnie kultury kulinarnej przyprawiona odrobinę moralizatorskimi elementami i schematami.

Ogląda się bardzo przyjemnie pod warunkiem, że nie siadamy przed ekrany głodni :-)

John Favreau stars as Carl Casper chef, whose job is also his hobby. We can observe how the plant eminent craftsman is limited in its culinary creativity by conservative owner of the restaurant.  His joy and life passion was limited by the protagonist turns into a range of afflictions, especially when the game interfered famous culinary reviewer.

In the life of the hero everything starts to take a bad turn, especially labor but rather its absence and not the best relationship with the son, not to mention the divorce.

But thanks to the help of friends, ex-wife and son Casper life again begins to gain flavor.

As in any film about a trendy topic culinary now we have a lot of eating and cooking.

Pleasing to the ear Cuban rhythms interspersed throughout the film.

Yes, Chef is a nice holiday comedy, which concerns now ubiquitous culinary culture seasoned with a little moralizing elements and diagrams.

Viewing very nicely, provided that they do not sit in front of screens hungry :-)

John Favreau stelle come Carl Casper cuoco, il cui compito è anche il suo hobby. Possiamo osservare come la pianta artigiano eminente è limitata nella sua creatività culinaria dal conservatore proprietario del ristorante. La gioia e la passione per la vita del protagonista si trasforma in una serie di afflizioni, soprattutto quando il gioco interferito famoso recensore culinaria.

Nella vita dell'eroe tutto inizia a prendere una brutta piega, soprattutto del lavoro, ma piuttosto la sua assenza e non il migliore rapporto con il figlio, per non parlare del divorzio.

Ma grazie all'aiuto di amici, ex moglie e il figlio Casper vita di nuovo comincia a insaporire.

Come in ogni film su un argomento culinario alla moda ora abbiamo un sacco di mangiare e cucinare.

Piacevole per i ritmi cubani orecchio intervallati tutto il film.

Sì, Chef è una bella commedia natalizia, che riguarda la cultura culinaria ormai onnipresente condito con un po’ di elementi moralizzatrice e diagrammi.

Visualizzazione molto bene, a condizioni.

Gosia