Gosia

Kobieta spełniona? raczej spełniająca swoje marzenia. Założycielka niniejszego serwisu. Lubię być szczęśliwa, więc smakuję życia co dnia...

Pogromca lwów/Lion tamer/Leone tramer

Opublikowany 2015/12/28

Camila Läckberg ponownie zaprasza nas do maleńkiej miejscowości Fjäbllacki, gdzie mieszka pisarka kryminałów Erika Falk wraz z rodziną.

Camila Läckberg again invites us to a tiny village of Fjäbllacka, where lives crime writer Erika Falk and her family.

Camila Läckberg ci invita ancora una volta ad un piccolo villaggio Fjäbllacki, dove vive giallista Erika Falk e la sua famiglia.

Erika przygotowując się pisania kolejnej książki, prowadzi rozmowy z jedną z osadzonych kobiet, która odsiaduje wyrok za zabicie męża. Zabity (Vladek) okazuje się Polakiem, wokół tego wątku możemy zaobserwować kilka stereotypów dotyczących pochodzenia Vladka.

Erika in preperation for writing another book, talks with one of the prisoners, who is serving his sentence for killing her husband. Killed (Vladek) turns out to be a Pole, around this thread, we can see some stereotypes about the origin of Vladek.

Preparazione Erika per la scrittura di un altro libro, parla con uno dei prigionieri donne, che sta scontando la sua condanna per aver ucciso il marito. Ucciso (Vladek) si rivela essere un polacco, intorno a questa discussione, possiamo vedere alcuni stereotipi circa l'origine di Vladka.

Jak zwykle u Läckberg przeszłość i teraźniejszość jest ściśle powiązana, a śledztwo w sprawie współczesnych morderstw ujawnia źródła zła w wydarzeniach historycznych. Zło, jak zwykle jest tak straszne, że trudno o nim pisać. Czai się praktycznie w każdym z goła sympatycznym człowieku, nigdy nie wiemy kto okaże się drapieżcą.

As usual with Läckberg past and present is closely related, and the investigation into the murders of today reveals the source of evil in historical events. Evil, as usual, is so terrible that it is difficult to write about it. Lurking in virtually every bare amiable man, you never know who proves to be a predator.

Come al solito con Läckberg passato e presente è strettamente legato, e le indagini sugli omicidi di oggi rivela la fonte del male a eventi storici. Il male, come al solito, è così terribile che è difficile scrivere su di esso. Agguato in quasi tutte le nude uomo amabile, non si sa mai chi dimostra di essere un predatore.

Wątek stosunków społecznych jest silnie rozwinięty, co pozwala nam śledzić losy wykreowanych przez autorkę bohaterów. Tym razem odmiennie, odrobinę odmiennie, przedstawiona jest postać szefa policji, Bertila Mellberga, safanduły, który w każdej kolejnej opowieści ujawnia swoje milsze oblicze.

Kiedy wydaje nam się, że zidentyfikowaliśmy już wszystkie złe jednostki, to i tak na koniec czekają nas niespodzianki.

Jak zwykle przyjemna i relaksująca lektura.

Topic of social relations is highly developed, which allows us to track the fate of the created by the author heroes. This time differently, a little differently, shows a figure of the chief of police, Bertil Mellberg, of that in each successive story reveals his kinder face.

When we feel that we have identified already all the bad individual, and so at the end of surprises await us.

As usually, it’s pleasant and relaxing reading.

Tema delle relazioni sociali è molto sviluppata, che ci permette di tracciare il destino del creato dagli eroi autore. Questa volta in modo diverso, un po'diverso, mostra una figura del capo della polizia, Bertil Mellberg, allocco che in ogni storia successiva rivela il suo volto più gentile.

Quando sentiamo che abbiamo identificato già tutto il male individuale, e così alla fine di sorprese ci attendono.

Come al solito, piacevole e rilassante lettura.

Gosia