Gosia

Kobieta spełniona? raczej spełniająca swoje marzenia. Założycielka niniejszego serwisu. Lubię być szczęśliwa, więc smakuję życia co dnia...

 

Gabi

z wykształcenia kulturoznawca, mama trzech córek. Kobieta aktywna, kochająca sztuki plastyczne i muzykę klasyczną.

Jak widzicie większość z nas jest związana z kulturą, dlatego też będziemy Wam proponować te wydarzenia, które same widziałyśmy, to co same przeczytałyśmy, czy też wysłuchałyśmy.

Pogromca lwów/Lion tamer/Leone tramer

Yes, Chef

Opublikowany 2015/09/13

Trochę się boję, gdy postać pierwszoplanowa jest grana przez reżysera i scenarzystę. A taką właśnie sytuację mamy w „Szefie”.

I am always  a little afraid, when the main character is played by the director and screenwriter. And just such a situation we are in "Chef".

Ero un po 'paura, quando un personaggio in un leader è svolto dal regista e sceneggiatore. E proprio questa situazione ci troviamo, "Chef".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ruby Sparks

Opublikowany 2015/08/23

młody , wrażliwy, genialny to nasz bohater - Calwin.

young, sensitive, brilliant is our hero - Calwin

giovane, sensibile, brillante è il nostro eroe - Calwin

fimweb.pl

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Martwe popołudnie/ Dead afternoon/Morto pomeriggio

Opublikowany 2015/08/11

Autor zawodowo para się nie tylko pisaniem tego typu literatury, jest jednocześnie antropologiem. Mariusz Czubaj podobnie jak wielu innych pisarzy kryminałów najczęściej pracowało lub nadal pracuje w innych zawodach. Czubaj uważa, że to świetnie bo dzięki swoim innym doświadczeniom fabuły ich książek są bardziej „mięsiste”.

Author professionally couple not only writing this type of literature, is also an anthropologist. Mariusz Czubaj like many other writers of crime fiction frequently worked or is still working in other professions. Czubaj thinks it's great because thanks to his other experiences plot their books are more "meaty".

Autore scrivere professionalmente coppia non solo questo tipo di letteratura, è anche un antropologo. Mariusz Czubaj come molti altri scrittori di letteratura poliziesca spesso lavorato o stanno ancora lavorando in altre professioni. Czubaj pensa che sia grande, perché grazie ai suoi altri esperimenti tracciare i loro libri sono più "carnoso".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Powróćmy do rozmowy …/ Let us return to talks… /Torniamo ai colloqui

Opublikowany 2015/06/23

Anna Pycka, to autorka która proponuje nam w swojej książce coś o co trudno w dzisiejszym zabieganym świecie.

Anna Pycka, the author who offers us in his book something, which is difficult in today's busy world.

Anna Pycka, l'autore che ci offre nel suo libro qualcosa che è difficile nel mondo frenetico di oggi.

fot. z FB autorki

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

W krainie Andersona/ In the land of Anderson/ Nella terra di Anderson

Opublikowany 2015/06/20

każdy film Wesa Andersona wprowadza nas w jego obszary fantazji. Już pierwsze sceny wciągają nas niczym przez drzwi starej szafy do innego, bajkowego świata.

filmweb.pl

W starym hotelu noszącym znamiona swojej dawnej świetlności, tajemniczy starszy Pan snuje opowieść swego życia. Wydawałoby się, że będziemy mieli do czynienia z filmem biograficznym. By po chwili mieć poczucie, że cóż chyba jednak Anderson proponuje nam kryminał ze swoim szwarc charakterem, w którego wciela się Dafoe. Niektórym postać kreowana przez Dafoe z pewnością przyniesie na myśl pierwszego bohatera horrorów Nosferatu.

Tajemniczy starszy Pan snujący swą biograficzna historię okazuje się być jednym z głównych bohaterów, boyem hotelowym o imieniu Zero. Jego mentorem, nauczycielem i przyjacielem jest hedonistyczny konsjerż – Gustave H. I to ich przygody są osnową tego obrazu i znów mam problem z przyporządkowaniem gatunkowym, być może jest to film przygodowy? Anderson nie poprzestaje na mieszaniu gatunków proponując nam romantyczny watek z Zero i młodą dziewczyną piekącą ciastka.

filmweb.pl

Sceny budowane są z niezwykłym smakiem pozwalając przejść swobodnie od jednego gatunku filmowego do drugiego, także dzięki absurdalnemu humorowi wyłażącego z każdej kwestii dialogowej. Scenografia niezwykle bogata, barokowa – sam hotel urzeka swoim przepychem. Kostiumy są cudownie kolorowe i dopracowane w każdym calu, zdjęcia zaś tworzą swoje małe, kompletne obrazy tknięte pędzlem mistrza Vermeera. Uszy zaś doznają cudownej harmonii dźwięków zaproponowanych przez Alexandre’a Desplata.

Baczni znawcy nowych mediów z pewnością dojrzą w scenach pościgu na stoku górskim lub w scenie strzelaniny w hotelu  inspiracje grami komputerowymi, ten montaż i perspektywa nie pozostawiają wątpliwości.

Nawet najlepszy reżyser bez świetnych aktorów niewiele zdziałać może, a tu z przyjemnością oglądamy efekty współpracy.

Cudowny film do smakowania i odkrywania różnych warstw tematycznych i znaczeniowych, taki właśnie jest „Grand Budapest Hotel” w reżyserii Wesa Andersona.

In the land of Anderson

Every movie made by Wes Anderson introduces us into his fantasy areas. Already the first stage draws us like the door of an old wardrobe into another fairytale world.

filmweb.pl

The old hotel that bears signs of its former luminosity, mysterious elderly Mister spins the story of his life. It would seem that we have to deal with a biopic. And after a while to feel that what I think, however, Anderson offers us a whodunit with his character Yosef, in which Dafoe plays. Some of us, form created by Dafoe will certainly bring to mind the first hero of horror - Nosferatu.

The mysterious elder gentlemen drifting his biographical story turns out to be one of the main characters, Boy hotel named Zero. His mentor, teacher and friend is a hedonistic concierge - Gustave H. and their adventures are the matrix of the image and again I have a problem with the assignment species, perhaps this is the adventure? Anderson does not stop at mixing genres proposing to romantic thread with Zero and a young girl stinging cookies.

filmweb.pl

Scenes are built with unusual taste letting go freely from one genre to another, also thanks to the absurd humor creep out from dialogue with each issue. Set design extremely rich, baroque - the hotel itself enchants with its splendor. The costumes are wonderfully colorful and refined in every detail, photos, and create their small brush untouched complete master paintings - Jan Vermeer. Ears and experience the wonderful harmony of sounds offered by Alexandre Desplat.

Attentive new media users will mature in chase scenes on the slope of a mountain or in the scene of the shooting in the hotel inspired by computer games, the prospect of assembly and leave no doubt.

Even the best director without great actors can do very little, and here are happy to watch the effects of the cooperation.

A wonderful film to taste and explore various thematic layers and meaning, it is precisely this "The Grand Budapest Hotel," directed by Wes Anderson.

Nella terra di Anderson

ogni film di Wes Anderson ci introduce nelle sue aree di fantasia. Già la prima fase disegnare noi come la porta di un vecchio armadio in un altro mondo da favola.

Il vecchio hotel che porta i segni della sua ex luminosità, misterioso signor maggiore gira la storia della sua vita. Sembrerebbe che abbiamo a che fare con un film biografico. E dopo un po’ di sentire che quello che penso, però, Anderson ci offre un giallo con il suo carattere Yosef, in cui Dafoe gioca. Una qualche forma creato da Dafoe porterà certamente alla mente il primo eroe di orrore Nosferatu.

filmweb.pl

L'anziano misterioso uomo alla deriva la sua storia biografica risulta essere uno dei personaggi principali, Boy albergo chiamato Zero. Il suo mentore, maestro e amico è un portiere edonistica - Gustave H. E le loro avventure sono la matrice dell'immagine e di nuovo ho un problema con la specie di assegnazione, forse questo è l'avventura? Anderson non si ferma alla miscelazione generi proponendo alla discussione romantico con Zero e una ragazza pungente cookie.

Le scene sono costruite con gusto insolito lasciarsi andare liberamente da un genere all'altro, anche grazie alla umorismo assurdo uscire con dialogo con ogni numero. Set design estremamente ricco, barocco - l'hotel si incanta con il suo splendore. I costumi sono meravigliosamente colorato e raffinato in ogni dettaglio, le foto, e creano le loro piccolo pennello incontaminate dipinti master completi Jan Vermeer. Orecchie e sperimentare la meravigliosa armonia di suoni offerti da Alexandre Desplat.

fimweb.pl

Nuovi esperti di media attento matureranno in scene di inseguimento sul pendio di una montagna o nella scena della sparatoria in hotel ispirato a giochi per computer, la prospettiva di riunione e non lasciano alcun dubbio.

Anche il miglior regista senza grandi attori può fare molto poco, e qui sono felici di vedere gli effetti della cooperazione.

Un film meraviglioso per degustare ed esplorare i vari livelli tematici e significato, è proprio questa "The Grand Budapest Hotel", diretto da Wes Anderson.

Gosia

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

American Sniper

Opublikowany 2015/03/06

Obraz w reżyserii Clinta Eastwooda oparty jest na prawdziwej historii amerykańskiego żołnierza.

Picture, directed by Clint Eastwood is based on the true story of an American soldier.

Film diretto da Clint Eastwood è basato sulla storia vera di un soldato americano.

oruob.wordpress.com

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ziarno prawdy/ a grain of truth/ Un granello di verità

Opublikowany 2015/02/19

Film zrealizowany na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego przez Borysa Lankosza. Dawno nie widziałam tak dobrze zrealizowanego obrazu w polskim kinie. Wszystko, no może prawie wszystko tu gra.

The film based on a Zygmunt Miłoszewski novel by Boris Lankosz. I have not seen such a well-executed image of Polish cinema. Everything, well, almost everything here playing.

Il film basato su un romanzo Zygmunt Miłoszewski da Boris Lankosz. Non ho visto una tale immagine ben eseguito del cinema polacco. Tutto, o quasi tutto qui a giocare.

kinoteatrslonko.pl

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

For a few dollars more

Opublikowany 2015/02/11

Western i to jaki. Zaproponowany przez Stopklatkę w miniony poniedziałek jest drugą częścią tzw.  Dolarowej trylogii.

Western, what a brilliant one. Freeze frame proposed by the last Monday is the second part of the so-called Dollar trilogy.

Occidentale e poi quello. Fermo della ultima Lunedi è la seconda parte del cosiddetto Dollar trilogia.


Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Monachium/Munich/il Monaco

Opublikowany 2015/01/25

Dziś chciałam Wam przypomnieć film Stevena Spielberga, chyba jedyny nie rozrywkowy film jaki nakręcił w 2006 roku.

Today, I wanted to remind you Steven Spielberg film, probably the only movie I did not filmed entertainment in 2006.

Oggi, ho voluto ricordare film di Steven Spielberg, probabilmente l'unico film non divertente che ho girato nel 2006.

fot.filmweb.pl

Przeczytaj pozostałą część wpisu »